Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW MONA DECO PARTY

1. Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczenia kostiumów, strojów przebrań dla klientów indywidualnych i biznesowych zwanych dalej Wypożyczającymi.

2. Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

3. W momencie wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty pracownikowi Wypożyczalni i podać Wypożyczalni swoje aktualne dane teleadresowe oraz osobowe.

4. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Wypożyczalni, tj.30 złotych za wypożyczenie stroju dla dziecka oraz 40 złotych za wypożyczenie stroju dla osoby dorosłej. Cena dotyczy WYPOZYCZENIA NA MAX 7 DNI . Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.

5. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuścił teren Wypożyczalni. Kostium należy zwrócić w ustalonym terminie do godz. 17 chyba , że w umowie określona została dokładnie inna godzina zwrotu.

6. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).

7. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika Wypożyczalni.

8. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do Wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z Wypożyczalnią ( w przypadku nie dokonania zwrotu stroju, zwrócenia w terminie późniejszym, niż został ustalony w chwili wypożyczenia lub/i zwrócenia niekompletnego bądź zniszczonego stroju).

9. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim zostały one wypożyczone.

10. W przypadku zwrócenia niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem brakujących elementów stroju. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni.

11. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi Wypożyczalni.

12. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni na podstawie oceny szkód.

13. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości ceny wypożyczenia stroju. W przypadku zwłoki dłuższej niż 30 dni, kwota zaległej należności będzie powiększana o 10 PLN za każdą kolejną dobę zwłoki.

14. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia stroju, wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty równowartości kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju (wyznaczaną przez pracownika Wypożyczalni) oraz uregulowania opłat wskazanych w punkcie 13. W przypadku nieuregulowania wskazanych kwot sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę sądowego postępowania cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest Sąd w miejscu prowadzenia działalności wypożyczalni MONADECO PARTY.

15. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.

16. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny w Wypożyczalni oraz na stronie internetowe www.monadeco.pl.

best https://www.datewatches.com/ is the ideal example of magnificence and type. these replica watches are the world?s most bonny watches which have got become very famous for its intents. your watchmaking heart could be the foundation replicaaudemarspiguet.ru. vape on sale rolex certainly is the most suitable biochemistry combined with technology as well as the trip. unique technique is going to be options most typically associated with https://www.basketballjersey.ru/ for sale in usa. we sell high quality replica watches at the best price online. artists relentlessly committed to producing reddit vape. high quality https://www.chicago-bulls.ru/ shows quite a few great mid- to high-end watches. swiss-made luxury salvatore ferragamo for sale.