Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW MONA DECO PARTY

1. Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczenia kostiumów, strojów przebrań dla klientów indywidualnych i biznesowych zwanych dalej Wypożyczającymi.

2. Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

3. W momencie wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty pracownikowi Wypożyczalni i podać Wypożyczalni swoje aktualne dane teleadresowe oraz osobowe.

4. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Wypożyczalni, tj.30 złotych za wypożyczenie stroju dla dziecka oraz 40 złotych za wypożyczenie stroju dla osoby dorosłej. Cena dotyczy WYPOZYCZENIA NA MAX 7 DNI . Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.

5. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuścił teren Wypożyczalni. Kostium należy zwrócić w ustalonym terminie do godz. 17 chyba , że w umowie określona została dokładnie inna godzina zwrotu.

6. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).

7. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika Wypożyczalni.

8. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do Wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z Wypożyczalnią ( w przypadku nie dokonania zwrotu stroju, zwrócenia w terminie późniejszym, niż został ustalony w chwili wypożyczenia lub/i zwrócenia niekompletnego bądź zniszczonego stroju).

9. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim zostały one wypożyczone.

10. W przypadku zwrócenia niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem brakujących elementów stroju. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni.

11. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi Wypożyczalni.

12. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni na podstawie oceny szkód.

13. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości ceny wypożyczenia stroju. W przypadku zwłoki dłuższej niż 30 dni, kwota zaległej należności będzie powiększana o 10 PLN za każdą kolejną dobę zwłoki.

14. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia stroju, wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty równowartości kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju (wyznaczaną przez pracownika Wypożyczalni) oraz uregulowania opłat wskazanych w punkcie 13. W przypadku nieuregulowania wskazanych kwot sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę sądowego postępowania cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest Sąd w miejscu prowadzenia działalności wypożyczalni MONADECO PARTY.

15. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.

16. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny w Wypożyczalni oraz na stronie internetowe www.monadeco.pl.